Podmínky pro přístup a užití webových stránek www.ticketpay.cz

obchodní společnosti stormedia agency s.r.o., IČO: 29286221, se sídlem Zámecká 1066/3, 664 34 Kuřim, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70974. 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. stormedia agency s.r.o. (dále jen „TicketPAY.cz“) provozuje a spravuje portál hromadného nakupování na internetové stránce www.TicketPAY.cz (dále jen „Portál TicketPAY.cz“). TicketPAY.cz pronajímá Portál TicketPAY.cz a související služby jiným osobám nabízejícím zboží či služby (dále jen „Dodavatelé“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měli možnost prostřednictvím Portálu TicketPAY.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Uživatelé“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
  2. Tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek www.TicketPAY.cz (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál TicketPAY.cz (dále také jako „Uživatel“) při vstupu na Portál TicketPAY.cz, a dalším používání Portálu TicketPAY.cz, jakož i další související právní vztahy.
  3. Uživatel vstupem na Portál TicketPAY.cz, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  4. TicketPAY.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. TicketPAY.cz informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu TicketPAY.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu TicketPAY.cz.

 2. POUŽITÍ PORTÁLU TicketPAY.cz
  1. Přístup a používání Portálu TicketPAY.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu TicketPAY.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
  2. TicketPAY.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem a/nebo mezi Uživatelem a Společností Twisto a/nebo Společností Twisto a Dodavatelem. TicketPAY.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
  3. TicketPAY.cz pronajímá Portál TicketPAY.cz Dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Portálu TicketPAY.cz. TicketPAY.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Portálu TicketPAY.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu TicketPAY.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na portálu TicketPAY.cz jsou ceny za nákup voucheru. TicketPAY.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu TicketPAY.cz. TicketPAY.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Portál TicketPAY.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu TicketPAY.cz. TicketPAY.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu TicketPAY.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu TicketPAY.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu TicketPAY.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
  4. Kliknutím na některé odkazy na Portálu TicketPAY.cz může dojít k opuštění Portálu TicketPAY.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  5. TicketPAY.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál TicketPAY.cz.
  6. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu TicketPAY.cz či systému, který realizuje přenos z Portálu TicketPAY.cz třetím osobám.

 3. OSOBA SPOTŘEBITELE A POUČENÍ UŽIVATELŮ-SPOTŘEBITELŮ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY
  1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel“). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele.
  2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,  jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy:
   1. o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
   4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
   11. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, v rámci níž využil služby „Luxusní dárkový voucher“ a individualizoval tak podobu voucheru, vzhledem k tomu, že byl daný voucher upraven podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  5. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o zájezdu z jiného důvodu než je porušení povinnosti Dodavatele, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Dodavateli odstupné, které Dodavatel uvede v potvrzení o zájezdu.
  6. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
  7. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže.
  8. Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. IV. a V. Podmínek.
  9. Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
  10. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  11. Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.

 4. POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍCH PODMÍNKÁCH UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV
  1. Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zájezd má vadu, nemá-li vlastnosti, o nichž Dodavatel Spotřebitele ujistil, nebo které Spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával.
  2. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
  3. Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.
  4. Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.
  5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.
  6. Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.
  7. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
  8. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat.
  9. Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  10. Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
  11. Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.
  12. Pokud jde o zájezd, tak nemá-li vlastnosti, o nichž Dodavatel Spotřebitele ujistil, nebo které Spotřebitel vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí Dodavatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li Dodavatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel určí, může si Spotřebitel zjednat nápravu sám a Dodavatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud Dodavatel odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu Spotřebitele.
  13. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li pořadatel opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí pořadatel na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo.
  14. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.
  15. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži.
  16. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.
  17. V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
  18. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

 5. AUTORSKÁ PRÁVA
  1. TicketPAY.cz je vlastníkem Portálu TicketPAY.cz.
  2. Portál TicketPAY.cz je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. TicketPAY.cz vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu TicketPAY.cz.
  3. Obsah Portálu TicketPAY.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil TicketPAY.cz předem souhlas.

 6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
  1. Uživatel vůči TicketPAY.cz prohlašuje a zaručuje, že:
   1. je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,  
   2. veškeré údaje, které poskytuje společnosti TicketPAY.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,  
   3. se před zahájením užívání Portálu TicketPAY.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami na které je těmito Podmínkami odkazováno (zejména Podmínkami Věrnostního Programu a Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO "), že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,  
   4. bude používat Portál TicketPAY.cz, nakupovat na něm.
  2. Uživatel je povinen při užívání Portálu TicketPAY.cz dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva TicketPAY.cz i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
   1. užívat Portál TicketPAY.cz v rozporu s těmito Podmínkami,  
   2. komerčně užívat kterékoli části Portálu TicketPAY.cz způsobem způsobilým poškodit TicketPAY.cz a/nebo Zájemce,  
   3. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,  
   4. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu TicketPAY.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu TicketPAY.cz,  
   5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu TicketPAY.cz. Portál TicketPAY.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo TicketPAY.cz a který je v souladu s jeho určením.
  3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
   1. nebude používat Portál TicketPAY.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
   2. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu TicketPAY.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, přičemž takové služby jsou označeny symbolem "18+“ nebo jiným symbolem shodného významu.
 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu voucheru na využití služby a/nebo zboží a případné další náklady dle Smlouvy (např. cena za využití služby „Luxusní dárkový voucher“) hradí Uživatelé jedním z následujících způsobů:
   • bankovním převodem na účet TicketPAY.cz
  2. Ceny služeb a/nebo zboží uvedené na Portálu TicketPAY.cz jsou uvedeny včetně DPH.
  3. Zvolil-li Uživatel jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. TicketPAY.cz není povinen voucher na využití služeb/a nebo zboží Uživateli odeslat před tím, než bude cena voucheru Uživatelem uhrazena.
  4. V případě, že Dodavatel je nebo se v budoucnu stane povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), je TicketPAY.cz ve smyslu ust. § 9 Zákona o evidenci tržeb pověřen k tomu, aby za něho evidoval veškeré tržby Dodavatele ve smyslu Zákona o evidenci tržeb, které budou realizovány mezi Dodavatelem a Uživatelem prostřednictvím Portálu TicketPAY.cz, zejména aby Uživatelům vystavoval účtenky s údaji požadovanými dle Zákona o evidenci tržeb.
  5. Jakmile Uživatel uhradí služby a/nebo zboží nabízené na Portálu TicketPAY.cz, doručí TicketPAY.cz Uživateli prostřednictvím jeho uživatelského účtu účtenku vystavenou v souladu se Zákonem o evidenci tržeb, která bude dostupná u příslušné objednávky.

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem TicketPAY.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu TicketPAY.cz realizován.
  2. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: TicketPAY.cz tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi TicketPAY.cz a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může Spotřebitel nalézt zejména zde. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. 
  3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  4. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2017.
Enjoyed with Azami.cz