Smlouva o zprostředkování služeb

uzavřená dle § 2445 a násl. z.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník mezi následujícími stranami stormedia agency s.r.o. sídlem Zámecká 1066, 664 34, KUŘIM, IČ: XXXX (dále jen „zprostředkovatel“) a Zájemcem (dále jen „zájemce“) (zprostředkovatel a zájemce jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Předmět smlouvy

Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat nabídku Zájemce prostřednictvím svých webových stránek TicketPAY.cz nebo prostřednictvím webovýh stránek třetích stran a to po celou dobu trvání této smlouvy.

Práva a povinnosti

Zprostředkovatel se zavazuje sdělit zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy a uschová pro zájemce veškeré doklady, které nabude v souvislosti se zprostředkovatelskou činností. Zájemce sdělí zprostředkovateli vše, co má pro něho rozhodný význam pro uzavření zprostředkovávané smlouvy.

Zájemce souhlasí, aby Zprostředkovatel jeho jménem vystavil kupujícímu fakturu / fakturu daňový doklad a to nejpozději do 5 dnů od Zprostředkování prodeje.

Zájemce souhlasí, aby úhrada za objednávky byla poukázána na účet Zprostředkovatele.

Zajemce souhlasí, aby Zprostředkovatel v případě platby prostřednictvím platební karty, provedl elektronickou evidenci tržby dle zákona o Elektronické evidenci tržeb. Účtenku o takto provedené evidenci předá společně s fakturou / daňovým dokladem kupujícímu.

Zprostředkovatel se zavazuje, že přijaté platby za zprostředkovaný prodej na vyžádání poukáže na účet Zájemce. V případě, že Zájemce žádost o výplatu nezašle, poukáže Zprostředkovatel platby nejpozději do 31.12. téhož roku.

Zájemce souhlasí, že Zprostředkovateli náleži za takto zprostředkovaný prodej provize, která je splatná dnem zprostředkováním prodeje a uhrazením kupní smlouvy zákazníkem. Výše provize je stanovena na 3% z prodejní ceny vč. DPH, není-li sjednáno jinak.

Zájemce souhlasí, že Zprostředkovatel může svoji provizi započíst vůči přijatým platbám od zákazníků Zájemce. 

Zprostředkovatel na svoji provizi vystaví řádný daňový doklad v den poukázání plateb na účet Zájemce.

V případě, že Zájemce využije doplňkových služeb Zprostředkovatele, může Zprostředkovatel svoji provizi navýšit. Přehled doplňkových služeb včetně navýšení sazeb provizí je k dispozici na webových stránkách Zprostředkovatele.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této dohody jasný a srozumitelný. Na důkaz toho, že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

 

V Brně dne xxxxxxxx.

Enjoyed with Azami.cz